Personal tools
 

disclaimer

Geachte geadresseerde,

Deze digitale bestanden zijn door ons (ondergetekende) geproduceerd en/of ontvangen en/of aangepast en worden op uw verzoek aan u ter beschikking gesteld als onderlegger voor de door u te verrichten werkzaamheden, uitsluitend ten behoeve van het bovengenoemde project. U dient onze bureaustempel niet te verwijderen en informatie vertrouwelijk te behandelen.

De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van ons aan derden ter beschikking worden gesteld. Bij ontvangst en ingebruikneming vrijwaart u ons voor de volgende zaken:
- verschillen in "getekende" maten, "maatgevoerde" maten en/of "werkelijke" maten;
- verschillen in maten en/of maatvoering ten opzichte van tekeningen geproduceerd door bij bovengenoemd project betrokken partijen;
- voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden en/of tekeningen;
- aanwezigheid van virussen en/of beschadigingen;
- enige directe en/of indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade ontstaan ten gevolge van aanwezigheid virussen, beschadigingen, gebruik en/of onmogelijkheid van gebruik van verstrekte gegevens;
- schade en kosten (direct of indirect) welke ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen en verstrekking aan derden;
- verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden aan derden c.q. die geproduceerd worden met behulp van de verstrekte digitale bestanden.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd en vriendelijk groetend,

DSA stedenbouw architectuur.

BTW nummer 8060.29.419B01. KvK Oost-Brabant 16087900. Al onze werkzaamheden worden Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de DNR 2005. Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur, met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.